Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
× Dây nối đế pin 9V Dây nối đế pin 9V

1 x ₫2000

₫2000
2,000 
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 2,000 
Tổng 2,000 

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Dây nối đế pin 9V  × 1 2,000 
Tạm tính 2,000 
Tổng 2,000 
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.